• FPdGi Awards
  • /
  • Videos
  • /
  • Míriam Reyes, Borja Ibáñez and Auxiliadora Toledano explain how their lives changed thanks to the FPdGi Awards

Míriam Reyes, Borja Ibáñez and Auxiliadora Toledano explain how their lives changed thanks to the FPdGi Awards
28/06/2018

Copyright © 2019 Princess of Girona Foundation
C. Juli Garreta, 1, 1r E   17002 Girona   (Spain)
Tel. 34 972 410 410   Fax 34 972 410 400   info@fpdgi.org